Mode
Phiên bản 1.0 QUẢN TRỊ HỆ THỐNG
Cập nhật danh mục sản phẩm
Ngôn ngữ
* Tên danh mục

Tên danh mục

Nhập tên của danh mục (VD: Hàng thời trang)

* Danh mục cha

Danh mục cha

Lưa chọn danh mục cha của danh mục này

Ảnh đại diện
Hiển thị

Hiển thị

Tích chọn nếu muốn danh mục được hiển thị ra ngoài và ngược lại

Thứ tự

Thứ tự

Thứ tự hiển thị của danh mục (0,1,2...)

Mô tả
loader
CKEditor is loading, please wait...
Thẻ tiêu đề

Thẻ tiêu đề

Nhập thẻ tiêu đề hỗ trợ seo

Thẻ từ khóa

Thẻ từ khóa

Nhập thẻ từ khóa

Thẻ mô tả

Thẻ mô tả

Nhập thẻ mô tả

Thuộc tính khác
Cập nhật danh mục sản phẩm
Bản quyền thuộc về Alupvn.com